Gardening

Digging Potatoes

Digging Potatoes

Produce from the Vegetable Garden

Produce from the Vegetable Garden

Pea Pods

Pea Pods

Alongsiders Clearing the Stream

Alongsiders Clearing the Stream

Nun working in Guest House Garden

Nun working in Guest House Garden

Alongsider Raking Leaves

Alongsider Raking Leaves